De organisatie

Inleiding

Kansen bieden aan de jeugd! Dat is het doel van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Ieder kind moet immers de kans krijgen zijn of haar talenten optimaal te ontplooien. Om dit te bereiken is sociale samenhang noodzakelijk. Een gedegen, structurele samenwerking tussen het onderwijs en de sport – en cultuursector is hiervoor noodzakelijk.

 

Een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur biedt kinderen een rijke leeromgeving waarin kinderen en jongeren de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen en plezier te hebben. Hiervoor zijn laagdrempelige activiteiten noodzakelijk. Dit zijn niet alleen activiteiten die onder schooltijd worden aangeboden maar ook activiteiten die plaatsvinden bij de sportvereniging en de culturele instelling.

 

De doelstellingen en gewenste effecten van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur sluiten naadloos aan bij de programma’s ‘Woensdrecht Ontspant’ en ‘Woensdrecht Leert’.

De missie van ‘Woensdrecht Ontspant’ richt zich op het versterken van een aantal effecten die sport en cultuur op de samenleving hebben. Cultuur vergroot het individuele genot, geluk en welzijn, het werkt als sociaal bindmiddel, is goed voor de economie en maakt de samenleving interessanter. Sport bevordert vriendschappen, grotere kennissenkringen maar ook vertrouwen in elkaar. Dit bevordert positief sociaal gedrag. Ook legt het programma ‘Woensdrecht Ontspant’ de fundering voor het versterken van het bewustzijn dat bewegen een goede uitwerking heeft op de gezondheid. Zowel cultuur als sport versterken de sociale samenhang en bevorderen de maatschappelijke participatie.

Aanbod

Wat doet de Buurtsportcoach?


1. Het stimuleren van de brede school ontwikkeling in de Gemeente Woensdrecht

Zowel bestaande brede scholen als scholen die zich tot brede school willen ontwikkelen kunnen voor de Impuls in aanmerking komen. De inzet van de combinatiefuncties heeft als doel de brede school ontwikkeling kwantitatief en kwalitatief te stimuleren. Deze stimulans geldt zowel voor de brede school ontwikkeling in het primair en het secundair onderwijs.

 

2. Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond de scholen voor alle leerlingen

Gelet op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen is voldoende sport en beweging van groot belang. Sport en beweging hebben een gunstige invloed op de schoolprestaties en verminderen schooluitval. Omdat het bewegingsonderwijs hier slechts ten dele in voorziet en deze situatie niet eenvoudig valt om te buigen, is het van belang ook andere mogelijkheden te creëren: het organiseren van naschoolse activiteiten in samenwerking met sportverenigingen en het beter benutten van sport- en speelmogelijkheden in en om de (brede) school, op kinderopvang en in de buurt. Om dit te realiseren is een structurele samenwerking nodig tussen sport, onderwijs en andere lokale organisaties. De professionals die de combinatiefuncties gaan vervullen, worden de verpersoonlijking van die samenwerking. De inzet van de Impuls kan ook ten goede komen aan gehandicapte leerlingen in het regulier en speciaal onderwijs, die nog weinig aan de georganiseerde sport deelnemen.

 

3. Versterking van de sportverenigingen

Concreet doel van de Impuls is dat eind 2012 circa 10% van de sportverenigingen zodanig ‘sterk’ is, dat zij niet alleen in staat zijn om de eigen leden te bedienen maar zich ook richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de buurt en/of op de (vaak kwetsbare) doelgroepen die in verhouding minder aan sport deelnemen. Het belangrijkste instrument om de verenigingen te versterken is de inzet van Buurtsportcoaches: dit zijn functies waarbij professionals deels werkzaam zijn in de sport en deels elders, bijvoorbeeld het onderwijs.

Enerzijds haalt de sport met dit type functies de gewenste professionalisering binnen. Hierdoor wordt de vrijwillige inzet ondersteund en ontstaan er op deze manier aantrekkelijke fulltime banen die bij de sportvereniging alleen niet mogelijk zijn. Anderzijds ontstaan er op deze manier in het onderwijs en andere sectoren meer mogelijkheden voor sport en beweging.

 

4. Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening

Iedere jongere tot 18 jaar moet gelegenheid worden gegeven vertrouwd te kunnen raken met één of meer kunst- en cultuurvormen, op school, rondom school en daarbuiten. De brede school kan hierbij de schakel zijn tussen school, bibliotheek, toneelvereniging, muziekschool en museum.

Facebook